Sekretessavtal (NDA)

När man skriver på ett sekretessavtal förbinder man sig att inte avslöja uppgifter om det som avtalet gäller för en utomstående part. På engelska vanligen non-disclosure agreement (NDA) eller confidential disclosure agreement (CDA).

Det finns både ensidigt sekretessavtal och tvåsidigt sekretessavtal.

Ett ensidigt sekretessavtal används när en part önskar lämna information till en annan part, utan att information röjs. Det kan exempelvis vara så att man vill dela med sig av sin affärsidé och försäkra sig om att den andra parten inte använder den informationen för egen vinning eller om man exempelvis behöver dela information för ett ännu inte sökt patent, utan att röja patentlagstiftingens sekretesskrav.

Ett tvåsidigt (ett ömsesidigt sekretessavtal) sker när samtliga parter tillhandahåller information som är avsedd att förbli hemligt. Ett exempel är om man driver företag ihop och vill förhindra risken att information sprids utanför delägarna.

Kostnadsfri mall Sekretessavtal

Här kan du ladda ner mall för sekretessavtal.

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning