Förmåner

Förmåner är alla former av ”ersättning för arbete” som man som anställd kan få i annat än kontanter. Det här uppslaget riktar sig till dig med aktiebolag, även om många avdrag även gäller enskilda näringsidkare.

Huvudregeln är att en förmån är en skattepliktig inkomst för mottagaren, som normalt ska värderas till marknadsvärdet och i vissa fall schablonmässigt. Det finns som alltid undantag från huvudregeln och det brukar vara något som företagare intresserar sig för. Använd artikeln som generell vägledning. Avdrag behöver göras med god bedömning och relevans till sin verksamhet. Vad som gäller vid specifika fall hänvisar vi till Skatteverket.

Arbetskläder

Skattefrihet avser uniform, skyddskläder och andra arbetskläder avsedda för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat. För kostym behöver företagets namn eller logotyp vara permanent och tydligt synbar.

Arbetsredskap

Skattefrihet vid privat användning av arbetsredskap föreligger om förmånen är av begränsat värde för den anställde, är av väsentlig betydelse för att kunna utföra dennes arbetsuppgifter och inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.

Betalkort

Skattefrihet föreligger för anställda som är i behov av att kunna göra utlägg för
arbetsgivarens räkning. Se Arbetsredskap.

Hemmabredband

Skattepliktigt. Avser installation av bredband och löpande abonnemangsavgifter. Se Arbetsredskap.

Dator

Skattefrihet föreligger om datorn uppfyller villkoren för att vara arbetsredskap. Se Arbetsredskap.

Fri kost

Vanligtvis skattepliktigt, om inte:

  • reglerna för representationsmåltid är tillämpliga. Är dock ej avdragsgill för arbetsgivaren,
  • inom traktamentsbelopp,
  • hotellfrukost som ingår i priset vid tjänsteresa,
  • kost på allmänt transportmedel som ingår i priset vid tjänsteresa.

Företagsapotek

Skattefrihet föreligger. Anses i regel vara en personalvårdsförmån av mindre värde. Exempelvis huvudvärkstabletter och plåster.

Företagshälsovård

Skattefrihet föreligger. Företagshälsovården är organisations- och gruppinriktad, inte individuellt inriktad. Företagshälsovårdens huvuduppgift är att bedriva förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Förfriskningar

Skattefrihet föreligger. Anses i regel vara en personalvårdsförmån av mindre värde. Avser exempelvis kaffe, läsk och fika.

Gåva

Skattepliktigt och till marknadsvärdering. Undantag: julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva.

Julbord

Skattefrihet föreligger om julmåltiden uppfyller förutsättningarna för intern representation. Eventuellt medföljande make är OK. Endast momsavdrag för måltidsutgifter, som vid representationsmåltid. Se Representationsmåltid.

Konferens

Skattefrihet föreligger om resan är till nytta för verksamheten. Ett utarbetat program bör finnas, inslaget av rekreation ska vara begränsat och det torde krävas normalt 6 timmars arbetsdagar.

Massage

Skattefrihet avser massage som på grund av tungt eller ensidigt arbete syftar till att lindra spänning i muskulaturen. Se Rehabilitering.

Medlemsavgift

Avser anställdas medlemskap i olika yrkes- och branschföreningar samt andra intresseföreningar. Endast serviceavgift är skattefri.

Mobiltelefon

Skattefrihet föreligger om mobiltelefonen uppfyller villkoren för att vara arbetsredskap. Se Arbetsredskap.

Parkeringsavgifter

Skattefrihet föreligger vid tjänstekörning. Gäller såväl förmånsbil som egen bil. Parkeringsavgifter ingår inte i schablonbeloppen för körda mil: 6,50 kr, 9,50 kr och 18,50 kr.

Parkeringsböter

Avser tjänstekörning. Skattepliktigt oavsett om det är tjänstekörning, privatkörning eller tjänstebil.

Personalfest

Skattefrihet avser maximalt två personalfester per år. Avdrag hos arbetsgivaren med 180 kr exkl. moms per person för kringkostnader. Endast momsavdrag för måltidsutgifter, som vid representationsmåltid.

Personalvård

Avser förmåner av mindre värde som inte är direkt ersättning för utfört arbete. Skattefrihet föreligger om det syftar till enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet, eller liknande, och måste erbjudas alla anställda.

Rehabilitering

Skattefrihet avser åtgärder som syftar till att den anställda ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Arbetsgivarens rehabiliteringsåtgärder och förebyggande insatser kan rikta sig till en anställd eller till en grupp anställda. Gränsdragning mot skattepliktig hälso-/sjukvård där den akuta behandlingen mot ett tillstånd/sjukdom ofta ses som sjukvård. Förmånen är skattefri för den anställda även om avdragsrätt saknas för arbetsgivaren. Styrks lämpligen av intyg från behandlande personal eller genom Försäkringskassans rehabiliteringsplan.

Representation

Schablonbelopp för avdragsgill representation. Beloppen avser pris exklusive moms och per person.

  • 0 kr för frukost, lunch och middag
  • 60 kr per person för enklare förtäring, exempelvis fika
  • 180 kr för kostnader som inte är mat, exempelvis teaterbiljetter och greenfee
  • 300 kr för representationsgåva.

Moms är avdragsgill på de angivna beloppen ovan. Belopp utöver vad som godkänns som avdragsgill kostnad bokförs som ej avdragsgill kostnad och innebär en extra skattekostnad.

Representationsmåltid

Avser både extern och intern representation. Skattefrihet föreligger för extern representation (externa möten avses) som har ett omedelbart samband med verksamheten. Skattefrihet föreligger för intern representation (interna informationsmöten, personalfester och kurser som är både tillfälliga och kortvariga). Bör vara dokumenterat och inte vara lyxbetonad. Är dock ej avdragsgill för arbetsgivaren. Man får däremot göra avdrag för momsen, upp till 36 kr per person (46 kr vid måltidsrepresentation med alkoholhaltig dryck).

Synundersökning

Skattefrihet föreligger vid synundersökning i samband med att terminalglasögon
anskaffas.

Terminalglasögon

Skattefrihet avser glasögon för arbete vid bildskärm. Bör lämnas kvar på kontoret vid arbetsdagens slut. Se Arbetsredskap.

Vin och sprit

Skattefrihet föreligger vid representationsmåltid. Är dock ej avdragsgill för arbetsgivaren. Se Representationsmåltider.

Din hemlighet till framgång. Prenumerera på våra nyheter!


Mer läsning